8.jpg (37266 Byte)

Abb. 8: Wuppertal, StB, Ink. Pr 296 , Einband Vorderdeckel (Ausschnitt)

Alonso Diaz de Montalvo: Repertorium Panormitani super Nicolaum de Tudeschis. Basel, um 1487/88: GW 8303 (vgl. Kat. Nr. 69).